തിരുഗണിക-4 [Harshan] 790

Views : 124724

 

തിരുഗണിക

അമ്രപാലിയുടെ ബാല്യം മുതൽ ഉത്കല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് തിരുഗണിക തീരും , ഇതിന്റെ ക്ളൈമാക്സ് അപരാജിതൻ ക്ളൈമാക്സ്ന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ ആകും.

ഈ പാർട്ടിൽ അമ്രപാലിക്ക് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എങ്കിലും ശതരൂപയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചധികം 18 + ചേർക്കണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവാക്കേണ്ടവർ അത് ഒഴിവാക്കാക്കി വായിക്കുക.

CATEGORY: 18 +

 

Recent Stories

The Author

kadhakal.com © 2022 | Stories, Novels, Ebooks | Contact us : info@kadhakal.com