യക്ഷയാമം (ഹൊറർ) – 19 6

“ഹും, സീത. അവൾ നിന്റെ രോമത്തിൽ തൊടില്ല, കാരണം നീയെന്റെയാളാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അവളിലൂടെ ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കിയ ശക്തികൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ ഭസ്മമാക്കും..”
മാർത്താണ്ഡൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“ഉപാസനാ മൂർത്തികളേ, എനിക്ക് ശക്തി തരൂ….”
ശേഷം രണ്ടുകൈകളും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അലറി.

“നാളെ അമാവാസി. അമാവാസിയിൽ പിറന്ന പെണ്ണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്രം.
ഹഹഹ.. മതി എനിക്ക് തൃപ്ത്യായി.
അനീ,
ഷോഡസ പൂജകഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ നീയെടുത്തോ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ.”

“പക്ഷെ ശങ്കരൻ തിരുമേനി.”
അനി പറഞ്ഞതും. മാർത്താണ്ഡൻ അയാളുടെ മാന്ത്രികദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചുടലഭദ്രയുടെ വലതുവശത്തുവച്ച ഉരുളിയിലേക്കുചൂണ്ടി.

പതിയെ ഗുരുതികലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശങ്കരൻ തിരുമേനിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞുവന്നു

“ഐം ക്ലിം ചുടലഭദ്രായ.”

തന്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയെ മനസിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മാന്ത്രികദണ്ഡ് മാറോടുചേർത്തുപിടിച്ചു.

“ഹഹഹ അയാൾ വരില്ല, വരാൻ കഴിയില്ല.”

മാർത്താണ്ഡൻ അനിയുടെ മുഖത്തേക്കുനോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

“ഹാവൂ, ഇപ്പഴാ സമാധാനമായത്.”
അനി നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

“എന്നാ വൈകിക്കേണ്ട, മടങ്ങിക്കോളൂ”
ചുടലഭദ്രയുടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാർത്താണ്ഡൻ പറഞ്ഞു.

അനി തിരിഞ്ഞുനടന്നു.

1 Comment

Add a Comment
  1. Dear Bro,
    I have been waiting for the next parts and some times I thought you stopped writing..
    Interesting Story and waiting for next parts.. Don’t force us to wait for tooooo long…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Malayalam Stories Novels & copy; 2017-2018
%d bloggers like this: